Ubytovací řád

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Rezervace

Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena na 50% z celkové ceny ubytování, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.

Záloha za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele - KB č.ú. 115-7647570217/0100.
Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.

  • při zrušení pobytu více než 30 dnů před začátkem – záloha je vrácena v plné výši
  • při zrušení pobytu v době od 29 do 21 dnů před začátkem – záloha je vrácena ve výši 40%, 10% ze zálohy slouží jako stornopoplatek
  • při zrušení pobytu v době od 20 dnů do 0 dnů před začátkem – záloha je nevratná, slouží jako stornopoplatek

Host zaplacením zálohy souhlasí se smluvními podmínkami.

Příjezd a odjezd

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu penzionu.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 hodin do 20:00 hodin.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány provozovateli penzionu v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin, není-li předem domluveno jinak. Při ztrátě klíče bude požadována úhrada 1500,- Kč. Provozovatel provede kontrolu pokoje. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit provozovatelem penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených. Parkování pro hosty je zajištěno bez poplatku na parkovišti pod penzionem. Nejedná se o hlídané parkoviště, penzion neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek

a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.

Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je penzion oprávněn odmítnout jeho ubytování.

Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

Hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi.

Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

Psi i jiná zvířata nejsou povolena.

Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně).

Sortiment zboží ve sklepní kóji není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží uhradí host po ukončení pobytu provozovateli.

Za klenoty, peníze a jiné cenné věci penzion neodpovídá.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Vždy zamykejte pokoj a hlavní vchod.

Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

Ostatní

Výměna ložního prádla se při delších pobytech provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru na požádání.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.

Při nedodržení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji popř. vypnout všechny el. spotřebiče a uzamknout dveře pokoje.

Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

Ubytováním v penzionu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhrn povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má penzion právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

Za nedodržení ubytovacího řádu nebo poškození zařízení bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v ubytovacím řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá provozovatel penzionu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Bořetice, 2022